english/engels

Begraafplaats: Groningen Iepenlaan


Begraafplaats Iepenlaan

Afkortingen
GI : Groningen Iepenlaan
A : Was lid van de afgescheiden beweging " Teshuat Jisraël" afd.4 (zie opmerkingen).
hs : achter het plaatsnummer - herdenkingssteen.
Memo : hs
H. : Hebreeuws, nog niet vertaald of moeilijk leesbaar opschrift.
b : achter het plaatsnummer - duidt op een tweede rij overzijde middenpad (alleen Iepenlaan).
ll.k / ll. z. / ll. d. : levenloos kind , zoon, dochter, graf zonder steen.

In de database zijn ondergebracht:
Nummer van de ligplaats
Achternaam/ Patroniem
Voornaam
Geboortedatum
Overlijdensdatum
Naam van de partner
Naam van de Vader en/of Moeder
Opmerkingen

Zoeken is mogelijk op Familienaam, Voornaam en Overlijdensdatum.

De nummering van de ligplaatsen.
Het uitgangspunt is om alle ligplaatsen in de gehele provincie Groningen (zie provinciekaart) aan te geven met een getal van zes cijfers. Uitbreiding van de data-base voor de hele provincie is daarmee mogelijk geworden.
Uitleg codering:
eerste cijfer = nummer van de begraafplaats (c.q. gemeente)
tweede cijfer = nummer van de afdeling
derde en vierde cijfer = nummer van de rij (gemeten vanaf de basislijn, meestal bij de ingang)
vijfde en zesde cijfer = nummer van de ligplaats op die rij gemeten vanaf het middenpad.

Willekeurig voorbeeld : 020325
0 = begraafplaats ( 0 = Iepenlaan)
2 = afdeling ( 1 t/m 8)
03 = rij-nummer
25 = ligplaats op de rij geteld vanaf het middenpad

N.B.
Bij de Iepenlaan werd zoveel mogelijk de nummering van het Begraafboek gevolgd; maar dit lukte niet consequent. Alleen de ligplaatsnummering van de rijen op afdeling 8 en de rijen 01 t/m 18 op afdeling 7 werd geteld vanaf het middenpad. Alle anderen werden geteld vanaf de heg-, resp. slootkant.Algemeen
Aan de Iepenlaan (voorheen Winsumerstraatweg, t.o. het huidige Selwerderhof) zijn ca. 1100 stenen geregistreerd.
Daar er steeds weer kleine onjuistheden en hiaten worden aangetroffen is er voor gekozen om de correcties geleidelijk aan te brengen, daar een volledige correctie zeker nog enige tijd in beslag zal nemen.
De foto's, die werden gebruikt zijn ter beschikking gesteld door de Groninger Archieven; deze foto's werden in de 70-er jaren gemaakt door fotograaf M.A. Douma, destijds in dienst van het Rijksarchief te Groningen; echter inmiddels (2003) zijn er veel zerken verdwenen, verminkt, maar óók gerestaureerd en opgeverfd
Waar mogelijk hebben wij de oude foto's vervangen door nieuwe, gemaakt in de jaren 2002 en 2003; waar nodig zullen wij ons blijven inzetten voor vervanging door actuele foto's.

In de data-base maken we gebruik van de originele begraaf-boeken (w.b. de Iepenlaan) en het "stenen archief", de grafzerken. Ook de levenloos geboren kinderen kregen een plek in de database.
Verschillen met het Bevolkingsregisters der Gemeente Groningen kunnen onstaan door de Joodse tijdrekening waarbij de volgende dag begint na zonsondergang, voorafgaand aan het Gregoriaanse equivalent. Daar de zerken op een veel later tijdstip, na begraven, geplaatst worden kunnen er afwijkingen in datum en naam ontstaan. Op de zerken worden overlijdensdatum en/of begraafdatum afwisselend gehanteerd. Daar waar zerken verdwenen zijn, wordt wèl een ligplaatsnummer gereserveerd, zodat bij hèrontdekking de overledene in de data-base tussen gevoegd kan worden.

Na de publicatie van de boeken van de Joodse gemeenschap in de stad Groningen door "de Vey Mestdagh Stichting" in 2006, waarin de stenen staan van overledenen tot en met 1972, hebben er al vele begrafenissen plaats gevonden en zullen er nog meer volgen; deze nemen wij dan ook op in de database, zodat die up-to-date kan blijven.